Monet yritykset ja erityisesti näiden hankinta-organisaatiot pyrkivät osana oman toimintansa kehittämistä luomaan ja tiivistämään yhteistyötään toimittajayritystensä kanssa. Hyvät kumppanit nähdään olennaisena osana oman kilpailukyvyn kehittämistä ja tiivis yhteistyö koetaan molemminpuolisena hyötynä.

Yhtenä tärkeimmistä kumppanuuden kehittämisen välineistä on toimittajan suorituskyvyn mittaaminen. Erilaisia mittareita voidaan luoda omien lähtökohtien ja valitun toimittajan strategisen aseman mukaisesti. Uutta toimittajaa saatetaan auditoida ja arvioida tämän potentiaalin selvittämiseksi. Olemassa olevaa kumppania voidaan tarkastella esimerkiksi laadun, joustavuuden, reklamaatioiden määrän tai palvelualttiuden kannalta. Mittareiden perusteella raportoituja tuloksia käytetään yhteistyön kehittämisen lähtökohtana.

Arviointien kannalta tärkeää on tavoittaa oman organisaation avainhenkilöt kuten laadunhallinnan, hankintojen tai vastuullisuusasioiden parissa työskentelevät omat asiantuntijamme. Näille sisäisille stakeholdereille on luotava mahdollisuus esittää oma arvionsa valitusta toimittajasta mahdollisimman vaivattomasti, jotta tärkeä sisäinen tieto saadaan hyödynnettäväksi.

Tiedon myöhemmän hyödynnettävyyden kannalta on tärkeää, että arviointia tehdessä käytetään yhdessä sovittuja arviointikriteerejä, kuten yhteistä scorecard-lomaketta. Tämä on olennaista, jotta myöhemmin voidaan yhteenvetää eri arvioijien mielipiteitä toimittajan suoriutumisesta ja toisaalta aikaansaada myös läpinäkyvyyttä eri aikajaksoille.

Yhtä tärkeää on myös se, että tuotettu tietopääoma tulee selkeästi tallennettua, jotta myöhemmin on mahdollista hyödyntää kaikki saatavilla oleva tieto raportointia ja yhteistyön kehittämistä varten.

Noventian työkaluun eri avainhenkilöt on helppo kutsua esittämään omat arvionsa. Vastaavasti arvioijien on selkeä esittää arvionsa yhteisten kriteereiden mukaisesti, oikeaan paikkaan ja ilman pelkoa arvioiden hukkumisesta tiedostojen ja sähköpostien paljouteen. Sähköiset työkalut mahdollistavat toimittaja-arvioiden myöhemmän raportoimisen toimittajakohtaisesti tai esimerkiksi hankinnan kategorioiden sisällä. Työkalut tuovat kaivattua selkeyttä omien toimitusketjujen hallintaan.

  • Vastaajat on helppo kutsua tekemään arvionsa
  • Arviot esitetään sovitussa formaatissa
  • Tiedot tallentuvat automaattisesti oikeaan paikkaan
  • Arvioiden yhteenvetäminen ja suora raportointi on mahdollista
  • Tietoja voidaan hyödyntää toimittaja-yhteistyön pitkäaikaisessa kehittämisessä